10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI(TEST) (CEVAP ANAHTARLI) Güncel

1)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerden ve akarsulardan ortak faydalanma şekli değildir?
A) Sulama
B) Enerji elde etme
C) Turizm
D) Balıkçılık
E) Tuz elde etme

2)“Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.”
Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?
A) Mağara oluşumunda
B) Kıyı şekillenmesinde
C) Dağ oluşumunda
D) Kayaların ufalanmasında
E) Vadilerin oluşumunda

3)

Yukarıdaki harita, aşağıdakilerden hangisinin dağılışını göstermektedir?
A) Kıvrım dağlarının
B) Deprem alanlarının
C) Yüksek ovaların
D) Ormanların
E) Geniş düzlüklerin

4)Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse

5) Bir akarsuda mendereslerin artması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Uzunluğunun arttığının
B) Hızının azaldığının
C) Yatak eğiminin azaldığının
D) Aşındırma gücünün azaldığının
E) Debisinin arttığının

6)

Yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinin topraklarının diğerlerine göre yıkanmış ve daha az kireçli olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

7) Bir akarsuyun ağzında delta bulunması, bu akarsuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Su toplama havzasında erozyonun şiddetli olduğunun
B) Yatağı boyunca, çözünebilen kayaçların yaygın olduğunun
C) Denize döküldüğü yerde akıntıların zayıf olduğunun
D) Denize döküldüğü yerde deniz derinliğinin az olduğunun
E) Taşıma gücünün fazla olduğunun

8)Kömür, çok miktarda bitkisel maddenin, havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi sonucunda oluşan bir kayaçtır.
Buna göre, kömür aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir?
A) İç püskürük
B) Dış püskürük
C) Kimyasal tortul
D) Organik tortul
E) Kırıntı (mekanik) tortul

9) Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile kırık (fay) hatlarının dağılışı arasında paralellik görülmez?
A) Depremler
B) Volkanizma
C) Ilıca ve kaplıcalar
D) Jeotermal enerji
E) Kıvrım dağları

10) Nüfus yoğunluğu, A ilinde 45, B ilinde 60, C ilinde 75 tir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) C ilinin nüfusu A ve B ilinden fazladır.
B) C ilinin her yerinde nüfus yoğunluğu aynıdır.
C) Nüfusu en az olan il A dır.
D) Her üç ilin nüfusu da birbirine yakındır.
E) Yoğunluk tek başına nüfus sayısını göstermez.

11) Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının

12) Sıcaklık, basınç ve nemlilik özellikleri benzerlik gösteren geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tiplerine makro klima denir.
Buna göre büyük iklim tiplerinin özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) Sıcaklık özelliği
B) Yağış özelliği
C) Etki alanları
D) Doğal bitki örtüsü
E) Nüfusun kır ve kente dağılışı

13) Aşağıda, beş farklı bölgedeki nüfus artış oranları ile doğurganlık oranları kıyaslanarak, bu bölgelerin bazılarında nüfus artışının, doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerle olduğu bilinmektedir.

Ortalama yaşam süreleri bütün bölgelerde birbirine çok yakın olduğuna göre, nüfus artışında asıl faktör olan göç aşağıdakilerden hangisinde en fazla etkili olmaktadır?

A) Marmara

B)İç Anadolu

C)Doğu Anadolu

D)Güneydoğu Anadolu

E)Ege Bölgesi

14) Bir ülkenin birbirini izleyen yıllardaki kırsal ve kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakılarak, bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı
B) Verilen yıllarda, kentsel nüfusun artıp artmadığı
C) Verilen yıllarda, kırsal nüfustaki değişme hızı
D) Verilen yıllarda, kırsal nüfusta dalgalanma olup olmadığı
E) Kentsel nüfusta, kırsal kesimden gelen göçün payı

15) Orta Asya, Himalayalar, Kongo havzası ve Grönland yeryüzünün çok seyrek nüfuslu yerlerine birer örnektir.
Bu bölgelerin coğrafî özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisinin bir yerdeki nüfusun seyrek olmasına neden olduğu söylenemez?
A) Akarsu boylarının uzun olması
B) Yağış miktarının çok az ve yağış rejiminin düzensiz olması
C) Yıl boyunca, nem oranının yüksek ve yağış miktarının fazla olması
D) Buzulların (bilgi yelpazesi.net) geniş alan kaplaması
E) Engebenin çok fazla olması

16) Gelişmekte olan bir ülkede meydana gelecek aşağıdaki değişikliklerden hangisi, bu ülkenin gelişmiş ülke durumuna geçmekte olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Ham madde dış alımının artması
B) Nitelikli iş gücü gereksiniminin artması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Doğum oranının artması
E) Yaşam düzeyinin yükselmesi

17) Samsun’dan Rize’ye giderken yol boyunca gördüğü bir bitki hakkında “Bu bitki Türkiye’nin her tarafında yetişir.” diyen bir kişinin söz konusu bitkiyi hangi bölgede görmüş olması bu yargısına destek sağlamaz?
A) Akdeniz
B) Doğu Anadolu
C) İç Anadolu
D) Marmara
E) Güneydoğu Anadolu

18)
Akarsulardan;
I. Ulaşım
II. Turizm
III. Enerji üretimi
IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yararlanılabilir.
Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinde yararlanılmaktadır?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

19)

Yukarıda bazı dağ oluşum şekilleri gösterilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen dağlar ve oluşum şekilleri eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Toroslar-Kıvrımdağ
B) Erciyes-Volkanik dağ
C) Bozdağlar-Kırıkdağ
D) Köroğlu Dağları-Kırıkdağ
E) Süphan-Volkanik dağ

20)Aşağıda iki şekilde bitki örtülerinin kuşaklar halinde uzanışları gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekillere göre bitki örtülerinin kuşaklar oluşturmasının nedenleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
. I II
A) Basınç Sıcaklık
B) Yükselti Enlem
C) Enlem Rüzgarlar
D) Enlem Yükselti
E) Yükselti Basınç

BAŞARILAR DİLERİM…

CEVAP ANAHTARI

1)E
2)C
3)B
4)D
5)E
6)A
7)B
8)D
9)E
10)E
11)D
12)E
13)B
14)E
15)A
16)D
17)D
18)E
19)D
20)D

BAŞARILAR DİLERİM…

"Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları test cevaplı" bitti...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: