Ortaöğretim ve Önlisans KPSS Kılavuzu 2014

2014 KPSS Lise Mezunu ve 2 Yıllık Üniversite mezunları ile mezun olabilecek düzeydeki adaylar için Başvuru Kılavuzu

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS KILAVUZU

Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM’nin

http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden mutlaka kontrol ediniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Ankara

Bu kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"
hükümleri uyarınca, Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Kılavuzun yayımlanması ve
uygulanması, ÖSYM Yönetim Kurulunun 13.06.2012 tarih ve 2012/17.09 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
Sınav/yerleştirmelerle ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması,
Başkanlığın İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ
hükmündedir.
BAŞVURU SÜRESİ : 18 Haziran – 11 Temmuz 2012
SINAV TARİHİ : 23 Eylül 2012
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : Ortaöğretim Düzeyi 09.30, 120 dakika (2 saat)
Ön Lisans Düzeyi 14.00, 120 dakika (2 saat)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL
SINAV ÜCRETİ : 35,00 TL
DİKKAT: Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava başvuru hakkı olmayan,
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı
işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan
sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru
merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
http://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
http://sonuc.osym.gov.tr
Telefon Numarası:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri:
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
DİKKAT: Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle
durumlarda izlenecek yol ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna
duyurulur. Sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin
bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin
İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR .................................................... 1
2. BAŞVURU ....................................................................................................................... 3
2.1 Başvuru Koşulları ....................................................................................................... 3
2.2 Başvuru İşlemleri........................................................................................................ 3
2.3 İnternet Erişim Şifresi Bilgisi...................................................................................... 5
2.4 Aday Başvuru Formu ................................................................................................. 5
2.5 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler ............................................. 8
2.6 Başvuru Tamamlandıktan Sonra Aday Bilgi Değişiklik İstekleri................................. 8
3. SINAV .......................................................................................................................... 8
3.1 Adayların Sınava Girerken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler................. 9
3.2 Sınavın Uygulanması ................................................................................................. 9
3.3 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar.......................................................................... 10
3.4 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı .............................................. 11
3.5 Değerlendirme............................................................................................................ 11
3.6 Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi .................................................................................. 12
4. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME .................................................................... 12
4.1 B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alınması ...................................................................... 12
4.2 B Grubu Kadrolara Yerleştirme.................................................................................. 12
4.3 B Grubu Kadrolara Atanma........................................................................................ 13
5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ................................................................. 13
TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR)
İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN ADAYLARA DUYURU ........................................ 13
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI ........................................................................................ 14
TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI ................................. 15
TABLO-2 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTELER ............................................ 16
TABLO-3 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI ................. 20
TABLO-4 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖN LİSANS PROGRAMLARI ........................ 29
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
1
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 2012-KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS Kılavuzu, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile
İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.
1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmelik’in 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A
Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel
müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki özel yarışma sınavına tabi
tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere
ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve
özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş
olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine
atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri
Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni
Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmelik’in kapsamı dışındadır.
1.4 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, bu
sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.
1.5 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan
kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında
lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını
kullanılacaklardır.
1.6 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi,
iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl)
mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
1.7 Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip
olmaları zorunludur. 2010 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim ve ön lisans düzeyindeki
adaylar için 23 Eylül 2012 tarihinde sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına
atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
1.8 Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle
sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
1.9 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
1.10 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans 23 Eylül 2012 Pazar günü iki ayrı oturumda yapılacaktır. Sınav, ortaöğretim
düzeyinde girecek adaylar için saat 9.30'da, ön lisans düzeyinde girecek adaylar için de saat 14.00'te
başlatılacaktır.
1.11 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek,
cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.
1.12 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
sınava, atandığı salonda girmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
2
1.13 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava başvuru hakkı olmayan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.
1.14 Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize
başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar da, soruların İnternet sayfasında açıklanma tarihinden itibaren
5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat
Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO:
TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre
hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile
üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgileri yazılı olmayan,
imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 Sayılı Kanun’un ilgili
hükümleri uygulanır.
Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları
olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
1.15 Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin öz geçmişlerini anlatan bir
dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen
adayların, raporlarını dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllarda özürlü olarak
KPSS’ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını
belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye
ulaştırmalıdırlar. Özürlü adaylar, sınavda kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç
duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak
belirtilmiş olmalıdır. Rapor, ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde adaylar bu gereçlerini sınavda
kullanabileceklerdir. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini
kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Okuyamayacak derecede görme özürü olan
adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak
sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki özürlü adayların sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi diğer adaylar gibi olacaktır. Özürlü olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde
"Özürlü Salonu" yazacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları ÖSYM'nin yetkili kurullarınca
kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sınavın yapılacağı hafta
içerisindeki Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten
sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır. Bu kural İnternet ile bireysel başvuru
yapacak adaylar için de geçerlidir.
Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında özürlü adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması
amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu
kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.
DİKKAT: Sınav esnasında özürlerine yönelik uygun sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan
özürlü adaylar sağlık raporlarını Merkezimize göndermemelidir.
1.16 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı
tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını
kaybedecektir. Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girme hakkı olmadığı
hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.
1.17 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2012-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu
kılavuz içinde yer almaktadır.
1.18 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri
eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme konmayacaktır. Adayların, dilekçelerinin asıllarını Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. ÖSYM,
aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş
olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. Adaylar, sınava başvuru
işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. belgeye dayalı olmayan değişiklik
isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen
dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, İnternet sayfasındaki
açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında bulunan ÖSYM Aday
İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği, kendileri yapacaklardır.
3
2. B A Ş V U R U
2.1 BAŞVURU KOŞULLARI
Bu sınava ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında
mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun
olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. 9-18 Nisan 2012 tarihlerinde 2012-KPSS Lisans
başvuruları alınmış olduğundan, 18 Nisan 2012 tarihi itibariyle bir lisans diploması almaya hak kazanan adaylar
2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun
uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan
yararlandırılmazlar.
DİKKAT:
2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a son başvuru tarihi olan 11 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ön lisans
diploması almaya hak kazanmış adaylar sınava ortaöğretim düzeyinde girmek için başvuramazlar.
Bir adayın hem 2012-KPSS Lisans’a hem de 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a katılması mümkün değildir.
2012-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a da başvuru yapmaları
mümkün olmayacak, bu adayların 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından
engellenecektir.
2.2 BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava girmek isteyen adaylar, 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru
süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri KPSS’de
başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.
Sınava Ortaöğretim Düzeyinde Başvuracak adaylar;
1. 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzunda “MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM
ALANLARI” Tablosu yeniden düzenlenmiş, yeni alanlar Tabloya eklenmiştir. Bu nedenle, sınava
ortaöğretim düzeyinde girecek tüm adaylar başvurularını bir Başvuru Merkezi aracılığıyla
yapacaklardır. Bu adaylar, internet aracılığıyla bireysel olarak başvuru yapamayacaklardır.
Sınava Ön Lisans Düzeyinde Başvuracak adaylar;
2. 2012-KPSS’ye ilk kez ön lisans düzeyinde başvuracak adaylar, 2010-KPSS’ye bir Başvuru Merkezi
aracılığıyla başvurmamış adaylar ile başvuru ekranındaki fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında,
tanınmasını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ve İnternet’teki başvuru ekranında fotoğrafı
bulunmayanlar başvuru işlemlerini bir başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru işlemi
tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.
3. 2010 yılında yapılan KPSS’ye ön lisans düzeyinde bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuran, öğrenim
bilgilerinde ve fotoğrafında değişiklik/sorun bulunmayan adaylar, kılavuzun arka sayfasında yer alan banka
şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvuru süresi içerisinde İnternet bağlantısı olan
ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri
yapabilecekler ya da başvuru merkezlerinden yararlanabileceklerdir.
4. KKTC’den başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesindeki 6800
24120 numaralı banka hesap numarasına (IBAN: TR 760006400000168000024120) yatıracaklar ve
başvurularını KKTC’deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir
örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru
yapamayacaklardır.
Başvuru Merkezinde Yapılacak Başvurular
Bir başvuru merkezine gidildiğinde;

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: